verzia pre tlač poslať na email
Zverejnenie výsledkov 2. kola hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a výsledkov hodnotenia pokračujúcich projektov KEGA 19.12.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 2. kola hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2017 a hodnotenie pokračujúcich projektov KEGA za rok 2016. V on-line systéme je k dispozícii hodnotiaci formulár 2. kola pri všetkých nových žiadostiach o dotáciu spolu s anonymne zverejnenými posudkami od externých posudzovateľov (minimálne 1 pri každom projekte v súlade s pravidlami KEGA). Výsledné bodové hodnotenie jednotlivých projektov je výsledkom tajného hlasovania všetkých členov príslušnej komisie realizovaného prostredníctvom systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl. Sumárny zoznam nových projektov KEGA za všetky vysoké školy spolu s konkrétnym hodnotením sa nachádza na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri pokračujúcich projektoch, ktoré sa budú v roku 2017 ďalej riešiť, je v on-line systéme k dispozícii formulár hodnotenia príslušnej komisie KEGA za rok 2016.

Zverejnenie harmonogramu činností KEGA v roku 2017 02.12.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že na zasadnutí predsedníctva KEGA 2.12.2016 bol schválený a následne zverejnený harmonogram činností KEGA v roku 2017.

Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2016 09.11.2016

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel KEGA, pokynov na vypĺňanie a podanie formulárov a príslušného manuálu. Vedúci projektu KEGA, ktorý ukončí riešenie projektu v roku 2016, je povinný najneskôr do 17.1.2017 do 14.00 hod. elektronicky podať záverečnú správu za celé obdobie riešenia prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli VŠ. Podrobnejšie informácie nájdete vo zverejnenej výzve. Na základe skúseností z minulých rokov je dôležité zdôrazniť, že na záverečnú oponentúru ukončeného projektu KEGA je potrebné delegovať člena príslušnej komisie iba v prípade, ak za celé obdobie riešenia projektu bola poskytnutá finančná dotácia nad 33 194 € (v iných prípadoch sa nedeleguje člen komisie). Člena príslušnej komisie deleguje predseda danej komisie na základe žiadosti vedúceho projektu.

HelpDesk KEGA
0944 507 300
8:00 - 16:00 hod

Projekty KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „KEGA") je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.
Viac informácií »

Hlavným cieľom časti „Projekty KEGA“ je on-line riešenie pre administráciu celého životného cyklu podaných/riešených/financovaných/ukončených projektov v rámci vnútorného grantového systému MŠVVaŠ SR.

PRIHLÁSENIE

Užívatelia, ktorí sú zainteresovaní, či už riešením alebo hodnotením projektov KEGA, alebo potrebujú pracovať v on-line systéme, je potrebné, aby sa prihlásili prostredníctvom aktívneho odkazu „Prihlásiť sa“ umiestneného v ľavom hornom rohu na stránke portalvs.sk.

REGISTRÁCIA

Užívatelia, ktorí sa ešte nezaregistrovali a potrebujú pracovať so systémom, je potrebné, aby sa zaregistrovali, a to prostredníctvom aktívneho odkazu „Registrácia“ umiestnenom v ľavom hornom rohu na stránke portalvs.sk.

ŠTATISTICKÉ GRAFY KEGA

Štatistické grafy KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje pre verejnosť štatistický prehľad o podaných/riešených/financových/ukončených projektov, ktoré sú administrované prostredníctvom portalvs.sk.

PREHĽAD PROJEKTOV KEGA

Prehľad projektov KEGA – v tejto časti je sprístupnený prehľad riešených/ukončených projektov KEGA, kde prostredníctvom jednoduchého filtra , na základe konkrétnych parametrov je možné nájsť si príslušný projekt, ktorý Vás zaujíma alebo skupinu projektov, o ktorých sa chcete dozvedieť viac.