verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Dátum vzniku školy: 01.09.1973

Demänová 393
031 06, Liptovský Mikuláš 6
Zobraziť univerzitu na mape

0960/423 458, 0960/423 457
0960/423036
vzdelavanie@aos.sk
http://www.aos.sk/

Elektronická prihláška VŠ: http://mais.aos.sk/eprihlaska

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
10 - študenti v dennej forme štúdia
67 - študenti v externej forme štúdia
77 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Poslaním Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je poskytovať vysokoškolské vzdelanie budúcim dôstojníkom, ďalšie a kontinuálne vzdelávanie profesionálnym vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky, vychovávať ich v duchu vlastenectva tak, aby sa vyznačovali hodnotami, akými sú zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, čestnosť, občianska a spoločenská zodpovednosť, mravnosť a uprednostňovali záujmy vlasti pred osobnými záujmami a boli pripravení na profesionálny rast počas služobnej kariéry. Rozvíjať medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu, podporovať spoločné projekty s vysokými školami, predovšetkým vojenskými vysokými školami v zahraničí, mobilitu zamestnancov a študentov. Vedeckým výskumom získavať, vývojom a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať a šíriť nové poznatky doma a v zahraničí.

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika má ambíciu byť vojenskou vysokou školou univerzitného typu medzinárodného významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a obrany, je schopná zaručiť kvalitné vojenské vzdelanie, vojenskú prípravu a výcvik budúcich profesionálnych dôstojníkov a následne zabezpečiť ich celoživotné vzdelávanie počas trvania ich služobnej kariéry, realizuje výskum a vývoj, je garantom rozvoja vojenskej vedy v Slovenskej republike, prispieva k ekonomickému a sociálnemu rozvoju regiónu a je jeho významným strediskom spoločenského, kultúrneho a športového života.

Osobným príkladom a kvalitnou prácou so študentmi pripravuje absolventov pre čestné plnenie motta Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika:

  • SAPIENTIA

... Múdrosť

Múdrosť je kombináciou inteligencie, skúsenosti a ľudských kvalít, ktorá spočíva v schopnosti učiť sa po celý život a v použití svojich vedomostí pre správny účel.

  • BONUM

... Dobro

Dobro je základnou morálnou hodnotou ako protiklad zla, konanie vysoko mravné a hodné nasledovania.

  • PATRIA

... Vlasť

Krajina v ktorej sme sa narodili, ku ktorej máme silný citový vzťah. Vlasť je kúskom zeme, aj s jej obyvateľmi, v prospech ktorej sme ochotní pracovať, niečoho dôležitého pre nás sa vzdať a v prípade potreby za ňu aj bojovať

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dušan Salak (dusan.salak@aos.sk)
Posledná aktualizácia: 22.12.2016 06:58

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk