verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Súkromná vysoká škola s akreditáciou a štátnym súhlasom.

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň
Dátum vzniku školy: 01.07.2006

Grösslingova 53
811 09, Bratislava
Zobraziť univerzitu na mape

02/59234312
02/59234450
bisla@bisla.sk
http://www.bisla.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://www.bisla.sk/prihlaska/

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: doc. Samuel Abrahám, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
44 - študenti v dennej forme štúdia
0 - študenti v externej forme štúdia
44 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (Bratislava International School of Liberal Arts – BISLA) so sídlom v Bratislave získala štátny súhlas na svoje pôsobenie a akreditáciu bakalárskeho štúdia v odbore politológia v júni 2006 a svoju činnosť zahájila v septembri 2006. Politické vedy sa na BISLA študujú v nadväznosti na široké spektrum sociálnych a humanitných vied: filozofiu, sociálnu antropológiu, históriu, sociológiu a teóriu umenia. Zároveň s BISLA vznikol aj Bratislavský inštitút humanistiky, n.o. (BIH), ktorý organizuje verejné diskusie a prednášky o kľúčových intelektuálnych, sociálnych a politických záležitostiach Slovenska i Európy.

Prípravy k založeniu BISLA trvali celé desaťročie, keďže zakladatelia pôsobili v občianskom združení Výberový vzdelávací spolok (VVS). Od roku 1996 VVS vytvoril širokú sieť akademických aj neakademických odborníkov, ktorí zabezpečovali výučbu a školiteľský systém v trojročnom doplnkovom vzdelávacom programe, určenom pre talentovaných a motivovaných študentov slovenských vysokých škôl. Tento doplnkový vzdelávací program sa vyhýbal tradícii úzkej špecializácie, charakteristickej pre pregraduálne vzdelávanie v celej strednej a východnej Európe.

Od roku 2002 VVS založil program pre rómskych vysokoškolských študentov, s cieľom pomôcť prekonať izoláciu a marginalizáciu tejto menšiny. V roku 2006 rómski študenti VVS založili svoj vlastný časopis AMENCA, ktorý je prvý rómskym študentským časopisom na svete.

VVS od roku 1996 vydáva aj slovensko-anglický časopis Kritika&Kontext, v ktorom publikujú slovenskí aj zahraniční odborníci, debatujúci o súčasných intelektuálnych záležitostiach.

BISLA má ambíciu byť malou vysokou školou, pokiaľ ide o počet študentov a vyučujúcich. Zdroje pre svoju činnosť získava z grantov, školného a iných súkromných príspevkov.

Študenti BISLA sú prevažne slovenskými občanmi, ale záujemcovia o štúdium zo zahraničia sú rovnako vítaní. Polovica študijného programu je vyučovaná v anglickom jazyku a polovica v slovenskom jazyku, s cieľom pripraviť absolventov BISLA na pokračovanie vo vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj kdekoľvek v zahraničí, alebo aj na pracovné pozície, ktoré si vyžadujú bakalárske vzdelanie. Študijný program je založený na seminároch v malých skupinách, prednáškach a na školiteľskom (tútorskom) systéme, ako aj na získaní praxe ešte počas štúdia. Hlavný dôraz sa kladie na ustavičné intelektuálne interakcie medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a vyučujúcimi, tak počas výučby, ako aj mimo nej. BISLA ako vysoká škola a ako intelektuálna komunita zároveň pôsobí v oblasti vedeckého výskumu a vedeckej publikačnej činnosti.

BISLA sa usiluje ustavične posilňovať svoje zázemie ako súkromná vysoká škola úzkou spoluprácou v rámci vznikajúcej európskej siete European Colleges of Liberal Arts and Sciences (ECOLAS), na ktorej vzniku a činnosti sa aktívne podieľa.

 

Zodpovednosť za obsah: Tomáš Kanovský (kanovsky@bisla.sk)
Posledná aktualizácia: 12.03.2015 12:58

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk