verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

 • Kde a čo študovať?
 • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola DTI

Základná charakteristika štúdia

Bakalárske študijné programy

Študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy

 • študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 • udelený titul: Bc.

Študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

 • študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 • udelený titul: Bc.

Študijný program Elektronika dopravných prostriedkov

 • študijný odbor: 5.2.13 Elektronika
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 • udelený titul: bakalár (Bc.)

Študijný program Manažment

 • študijný odbor: 3.3.15 Manažment
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná
 • štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
 • udelený titul: Bc.

Magisterské študijné programy

Študijný program Učiteľstvo technických predmetov

 • študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: druhý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma), 2,5 roka (externá forma)
 • udelený titul: Mgr.

Študijný program Učiteľstvo ekonomických predmetov

 • študijný odbor: 1.1.2 Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: druhý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma), 2,5 roka (externá forma)
 • udelený titul: Mgr.

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň
Dátum vzniku školy: 01.03.2006

Sládkovičova 533/20
018 41, Dubnica nad Váhom
Zobraziť univerzitu na mape

042/4424123 kl. 101
042/4428436 kl. 116
studijne@dti.sk
http://www.dti.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://www.dti.sk/data/files/file-1454419378-56b0adb21cbd3.pdf

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Vysoká škola DTI" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. poverený rektor

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
204 - študenti v dennej forme štúdia
2,809 - študenti v externej forme štúdia
3,013 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom pôsobí ako súkromná vysoká škola na základe uznesenia vlády SR č. 200 zo dňa 1. marca 2006. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch.

Bakalárske študijné programy:

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
 • Elektronika dopravných prostriedkov
 • Manažment

Magisterské študijné programy:

 • Učiteľstvo technických predmetov
 • Učiteľstvo ekonomických predmetov

V súlade s § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo Dubnickému technologickému inštitútu priznané právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom dennej, resp. dennej a externej formy bakalárskeho štúdia a akademický titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy magisterského štúdia.

Poslanie

Hlavným poslaním Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Michalková, PhD. (michalkova@dti.sk)
Posledná aktualizácia: 19.09.2016 13:04

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk