verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Katolícka univerzita v Ružomberku

Dátum vzniku školy: 01.07.2000

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok
Zobraziť univerzitu na mape

+421 44 430 46 93
+421 44 430 46 94
info@ku.sk
http://www.ku.sk
Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Katolícka univerzita v Ružomberku" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
3,059 - študenti v dennej forme štúdia
1,142 - študenti v externej forme štúdia
4,201 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Poslanie

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje podľa Zákona NR SR 131/2002 Z.z. o vysokých školách najmä v oblasti humanitných, historických, pedagogických a sociálnych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu, práva, fyziky, chémie, biológie, matematiky a informatiky.

Poslanie KU vyplýva z dokumentu Jána Pavla II. o katolíckych univerzitách Ex corde ecclesiae (Zo srdca Cirkvi), kde hneď v úvode čítame: „Katolícka univerzita, vychádzajúc zo srdca cirkvi, sa zaradila do prúdu tradície, ktorá sa začala pri vzniku univerzity ako inštitúcie. Odvtedy bola vždy vynikajúcim centrom tvorivej sily a šírenia vedomostí pre blaho a úžitok ľudstva. V zmysle svojho poslania sa univerzita ako Universitas magistrorum et scholarium venuje výskumu, učeniu a vzdelávaniu študujúcich, ktorí sú s učiteľmi slobodne spojení v rovnakej láske k vede. (...) Cirkev skúma pomocou svojich katolíckych univerzít a pomocou ich humanistického a vedeckého dedičstva tajomstvá človeka a sveta, a preniká ich svetlom darovaného zjavenia. (...) Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“

Súčasnosť

Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v akademicko roku 2008/2009 študovalo 10 500 študentov, 6 000 v dennej a 4 500 v externej forme štúdia.

KU je riadnym členom FUCE (Fédération des Universités Catholiques Européennes), dcérskej organizácia IFCU (International Federation of Catholic Universities), ktorá oficiálne združuje európske katolícke univerzity.

Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je Katolícka univerzita v Ružomberku siedma najlepšia univerzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila v roku 2008 KU ako ôsmu najlepšiu v kategórii humanitných vysokých škôl a ako desiatu najlepšiu v kategórii spoločenskovedných vysokých škôl na Slovensku.

Služby

Ubytovanie v rámci univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, tel.: +421 44 433 27 95, kl. 205. Študenti sa môžu stravovať vo viacerých stravovacích zariadeniach, ktoré sú v areáli univerzity (usz.ku.sk).

Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (uk.ku.sk).

Pre študentov je zabezpečená duchovno-pastoračná služba v Univerzitnom pastoračnom centre, ktoré má Kaplnku sv. Alberta v areáli KU, Univerzitný kostol sv. Rodiny v blízkosti KU. O túto službu sa stará rektor univerzitného kostola s pomocou viacerých univerzitných kaplánov (upac.sk).

Zdravotné služby študentom poskytuje lekárka v blízkosti areálu KU.

Na fakultách univerzity sú ustanovení koordinátori pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi.

Športovo-rekreačnú činnosť študentov zabezpečuje Kabinet telesnej výchovy na Pedagogickej fakulte.

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vincent Bocko (bocko@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 07.01.2011 11:02

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk