verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká (ďalej len “PEVŠ”) je súkromnou vysokou školou, so sídlom v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky. Od svojho založenia v roku 2004 pôsobí PEVŠ ako vysoká škola s reputáciou najdynamickejšie sa rozvíjajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v regióne strednej Európy, s ambíciou stať sa výnimočným centrum moderného vzdelávania a výskumu. Samotné motto “vzdelanie bez hraníc” svojho času vystihlo podstatu ubrať sa novými cestami vysokoškolského vzdelávania a prinášať na prax zamerané vzdelanie, na ktorom bude participovať akademický zbor z mnohých krajín, pri zvýraznení ďalších aspektov medzinárodného rozmeru vzdelávania. V súčasnosti PEVŠ ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách – Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulte psychológie. Ako vôbec jediná súkromná VŠ na Slovensku má PEVŠ priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov.

Ako člen Akademického holdingu, predstavujúc vlastnícke konzorcium vysokých škôl v Českej a Slovenskej republike, je PEVŠ prepojená s aktivitami ostatných členov konzorcia (Vysoká škola obchodní v Prahe a Vysoká škola podnikání a práva v Ostrave). Toto prepojenie vytvára potenciál pre organizáciu štúdia a podujatí v úzkej súčinnosti členov konzorcia.

Vyberte si fakultu

Dátum vzniku školy: 14.07.2004

Tomášikova 20
82102, Bratislava
Zobraziť univerzitu na mape

+421 904 459 000
+421 2 4820 8829
info@paneurouni.com
http://paneurouni.com

Elektronická prihláška VŠ: https://is.paneurouni.com/prihlaska/?lang=sk

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


Rektor: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
1,307 - študenti v dennej forme štúdia
1,017 - študenti v externej forme štúdia
2,324 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením. Na Tomášikovej ulici v Bratislave má sídlo rektorát, Fakulta práva a Fakulta psychológie. Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií a Fakulta informatiky sídlia na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici sa nachádza Mediálne centrum vybavené modernou technikou.

Paneurópska vysoká škola presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom. Škola je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími dvadsiatimi univerzitami.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, vydáva viacnásobne ocenený študentský časopis Like, realizuje odborné podujatia, do ktorých aktíve zapája študentov.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jana Gemeranová (jana.gemeranova@paneurouni.com)
Posledná aktualizácia: 17.01.2017 07:05

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk