verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Prešovská univerzita v Prešove

Dátum vzniku školy: 01.01.1997

Ul. 17. novembra č. 15
080 01, Prešov
Zobraziť univerzitu na mape

051/7563 110
andrianna.variga@unipo.sk
http://www.unipo.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatel.mais

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Prešovská univerzita v Prešove" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
7,371 - študenti v dennej forme štúdia
1,780 - študenti v externej forme štúdia
9,151 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Prešovská univerzita v Prešove (PU v   Prešove)  je verejnou vysokou školou a v rámci komplexnej akreditácie si obhájila  status univerzity a svoje doterajšie  zaradenie medzi univerzitné vysoké školy. Je  členom konferencie rektorov podunajských  štátov - Danube Rectors  Concerence (DRC) a organizácie združujúcej európske univerzity a  národné rektorské  konferencie, ktorej hlavným  zámerom je  podpora jednotného  systému vysokoškolského vzdelávania v  Európe,  Asociácie európskych univerzít -  European Universitities Association (EUA). PU v Prešove je spoluzakladateľom Alliance of Central-Eastern European Universities (ACEU) a Euromediteránnej univerzity (EMUNI). V rámci uvedených konzorcií sa podieľa na príprave spoločných študijných programov i projektov medzinárodnej spolupráce. Členstvo v European Associoation for Erasmus Coordinators umožňuje implementovať aktuálne stratégie týkajúce sa mobilít študentov a učiteľov.
V novembri 2011 PU v Prešove získala cenu za zapojenie sa do súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora) ako jediná univerzita na Slovensku.


Prešovská univerzita v Prešove ponúka vzdelanie na ôsmich fakultách:

Na univerzite je nielen široká paleta študijných programov, z ktorých viaceré sú najlepšie na Slovensku, ale pozornosť je venovaná aj vedecko-výskumným aktivitám. Postupne sa vybudovali tri centrá excelentnosti - Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu a Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka. V súčasnosti sa zúčastňujeme na príprave vedecko-technologického parku pod vedením Technickej univerzity v Košiciach, pričom výsledkom projektu by mali byť výskumné a technologické laboratóriá UNIPOLAB.

Popri fakultách sa úspešne rozvíjajú celouniverzitné pracoviská:

Súčasťou univerzity sú aj ďalšie inštituciálne jednotky, ktorých poslaním je formácia, poskytovanie ubytovacích, stravovacích,informačných, poradenských a iných služieb:

Prešovská univerzita v Prešove v uplynulom období venovala zvýšenú pozornosť budovaniu svojej značky. Jej ústredným sloganom je „magis quam erudition", čiže viac ako vzdelanie. Cieľom je poskytnúť našim študentom a pracovníkom stimulujúce prostredie pre osobný rozvoj, ktoré zahŕňa aj kultúrne a spoločenské vyžitie.
Univerzita sa usiluje participovať vlastnými umeleckými aktivitami, ktoré sa sústreďujú na literárno-dramatické, výtvarné a hudobné umenie. Na univerzite pôsobí Študentské divadlo FF, Divadlo P.A.D.A.K na PF,  Ženský spevácky zbor Iuventus Paedagogica, Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, Komorný orchester Camerata Academica, Miešaný spevácky zbor Nostro Canto, Spevácky zbor sv. Romana Sladkopevca, Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, Piano Vocal, a Akordeónové kvarteto. Úspešne pokračuje tradícia festivalu Akademický Prešov.  
Neodmysliteľnou súčasťou akademického života sú univerzitné média - internátne rádio Rádio PaF, univerzitný časopis NA PULZE, študentská internetová televízia Televízia Mediálka a študentský online časopis UNIPO PRESS. Na poli duchovného rozvoja sa mimoriadne pestrými aktivitami prezentuje Univerzitné pastoračné centrum.
V rámci športových aktivít sú aktívne športové kluby Slávia PU Prešov, basketbalový klub BK Akademik PU Prešov, volejbalový klub VK MIRAD PU PrešovKlub technických športov PU.
Pre študentov sú počas roka pripravené rôzne podujatia: University Opening Night, UNIPODAY A UNIPOFEST  (športovo-kultúrne podujatie), Vianočný koncert i ďalšie.

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková (culkova@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 11.01.2017 15:43

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk