verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dátum vzniku školy: 01.09.1952

Tr. A. Hlinku č. 2
949 76, Nitra
Zobraziť univerzitu na mape

037/641 5111
zdenka.galova@uniag.sk
http://www.uniag.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://is.uniag.sk/prihlaska

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
6,245 - študenti v dennej forme štúdia
1,346 - študenti v externej forme štúdia
7,591 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je dnes významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu. Jej poslaním je pripravovať konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií,  pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 v anglickom jazyku.  Prostredníctvom medzinárodných programov Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, projektov bilaterálnej spolupráce a iných programov, majú študenti SPU možnosť absolvovať časť štúdia na univerzitách v zahraničí.

SPU v Nitre ako prvá univerzita na Slovensku získala v roku 2010 prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov, ktorú opäť obhájila v roku 2013. Zároveň k nej pribudlo ocenenie Diploma Supplement Label, ktoré potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný SPU spĺňa náročné európske štandardy. Univerzita bude nositeľom týchto ocenení až do roku 2016. V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.

V roku 2015 bolo na SPU v Nitre otvorené unikátne Výskumné centrum AgroBioTech zamerané na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, poravinárstve a bioenergetike. Centrum je vybavené  špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.

Kvalitu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre potvrdzujú výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, úspechy v oblasti medzinárodnej spolupráce, ale  predovšetkým takmer 73-tisíc absolventov, ktorí za 63 rokov opustili brány svojej alma mater.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Margita Granátová (margita.granatova@uniag.sk)
Posledná aktualizácia: 13.12.2016 14:16

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk