verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty/ústav Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Uchádzač môže využiť vyplnenie prihlášky v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ: http://is.stuba.sk/prihlaska/. Na prihlasovanie použite túto linku.

Organizáciu a priebeh prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len "STU") určuje vnútorný predpis "Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU".

STU priznáva študentom motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku STU. Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorázovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.
V akad. roku 2016/2017 môže študent STU získať motivačné štipendium odborové až do výšky 900 €.

Podrobné informácie o prijímacom konaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave nájdete TU...

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
tel.: +421 908 948 626
e-mail: zuzana.ceresnova@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami a kontakty na fakultných koordinátorov sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Vyberte si fakultu

Vyberte si miesto štúdia

Dátum vzniku školy: 25.06.1937

Vazovova 5
812 43, Bratislava 1
Zobraziť univerzitu na mape

+ 421 917 669 312, 316, 318
+ 421 2 524 99 384
education@stuba.sk
http://www.stuba.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Slovenská technická univerzita v Bratislave" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
12,991 - študenti v dennej forme štúdia
255 - študenti v externej forme štúdia
13,246 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala viac ako 150 000 absolventov. Ročne na univerzite študuje v priemere 14 000 študentov vo všetkých stupňoch a formách štúdia na 7 fakultách a univerzitnom ústave, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia.

V roku 2015 bola skončená komplexná akreditácia činností univerzity. Po vyjadrení Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR zostáva Slovenská technická univerzity v Bratislave začlenená ako univerzitná vysoká škola.

STU získala v roku 2012 certifikát ECTS label, ktorý je prestížnym  potvrdením, že  kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Všetky študijne programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.  Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov.

V roku 2013 získala STU pretížne ocenenie DS Label, čo znamená, že dodatok k diplomu vydávaný všetkým absolventom univerzity dvojjazyčne v slovensko-anglickom jazyku, spĺňa štandard stanovený Európskou komisiou. Poskytuje transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod).

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

 

Zodpovednosť za obsah: Janka Vojteková (janka.vojtekova@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 21.03.2017 09:24

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk