verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Dátum vzniku školy: 01.09.2002

Limbová 12
833 03, Bratislava
Zobraziť univerzitu na mape

02/59370 111
rektor@szu.sk
http://www.szu.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://mais.szu.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
1,339 - študenti v dennej forme štúdia
933 - študenti v externej forme štúdia
2,272 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

1.12.2016 - Deň otvorených dverí na SZU.


Dňa  1. decembra 2016 o 9.00 h a 12.00 h sa opäť pripravuje Deň otvorených dverí  na SZU. Jeho cieľom je priblížiť a prezentovať potencionálnym záujemcom o štúdium, pedagógom i širšej verejnosti Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, ktorá ako jediná zdravotnícka univerzita na Slovensku,  je monotematicky  venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a súčasne je jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Študijní prodekani jednotlivých fakúlt predstavia konkrétne akreditované študijné programy, oboznámia účastníkov  o podmienkach prijímacích skúšok, o prípravných kurzoch, uplatnenia absolventov i o možnosti poskytovaných štipendií. Podľa záujmu bude prehliadka vybraných priestorov jednotlivých fakúlt a univerzity.


Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková (danica.capkova@szu.sk)
Posledná aktualizácia: 24.11.2016 11:56

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk