verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Univerzita J. Selyeho

Univerzita J. Selyeho (UJS) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Vyučovanie sa začalo v akademickom roku 2004/05; z čoho vyplýva,že je najmladšou verejnou vysokou školou na Slovensku. Ročne na univerzite študuje v približne 2500 študentov vo všetkých troch stupňoch, v dennej aj externej forme štúdia na 3 fakultách, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch, v komplexnom systéme bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS, čo umožňuje obojstrannú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ.

Vyberte si fakultu

Dátum vzniku školy: 01.01.2004

Bratislavská cesta 3322
945 01, Komárno
Zobraziť univerzitu na mape

035/32 60 848
info@ujs.sk
http://www.ujs.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://e-prihlaska.ujs.sk

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Univerzita J. Selyeho" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: doc. RNDr. János Tóth, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
1,372 - študenti v dennej forme štúdia
369 - študenti v externej forme štúdia
1,741 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Na univerzite sa vyučuje najmä v maďarskom jazyku, pričom sa kladie veľký dôraz na to, aby absolventi ovládali odbornú terminológiu nielen v maďarskom, ale aj v slovenskom a anglickom jazyku. Poslaním univerzity je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v materinskom maďarskom jazyku, prípravu učiteľov pre materské, základné a stredné školy a vyučovacím jazykom maďarským, príprava teológov a odborníkov v oblasti ekonómie.

Umiestnenie jednotlivých súčastí univerzity nájdete na tejto stránke: http://ujs.sk/sk/kontakt/mapa.html

UJS je dobre vybavená informačno - komunikačnými technológiami, napr. na území celej akademickej pôdy je zabezpečený vysoko kvalitný bezdrótové pripojenie k Internetu.

Univerzitná knižnica UJS sa nachádza v objekte Konferenčného centra na ploche 1200 m2 s počtom cca. 100 000 zväzkov.

Študenti UJS majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch UJS s celkovou kapacitou 600 miest.

Pravidelné stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálni univerzity.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Peter Csiba, PhD. (csiba.peter@selyeuni.sk)
Posledná aktualizácia: 17.11.2016 08:40

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk