verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity UMB až po Univerzitu tretieho veku UMB. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor na rôzne spoločenské aktivity, ktoré im umožňujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB.

Vyberte si fakultu

Dátum vzniku školy: 01.07.1992

Národná 12
974 01, Banská Bystrica
Zobraziť univerzitu na mape

048/446 1111, 446 1152, 446 1121
048/415 31 80
katarina.babelova@umb.sk
http://www.umb.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://e-prihlaska.umb.sk

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
6,292 - študenti v dennej forme štúdia
1,695 - študenti v externej forme štúdia
7,987 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Babeľová (katarina.babelova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 20.09.2016 16:21

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk