verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

 • Kde a čo študovať?
 • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 • neuniverzitná súkromná vysoká škola,
 • bezfakultná,
 • s celoštátnou pôsobnosťou.

Vyberte si študijný program

Termíny na podávanie prihlášok

1. stupeň 2. stupeň
Dátum vzniku školy: 10.04.2004

rektorát: Furdekova ul. 16
851 04, Bratislava 5
Zobraziť univerzitu na mape

študijné oddelenie: 0905 864 459
studijne@vsemvs.sk
http://www.vsemvs.sk

Elektronická prihláška VŠ: http://www.vsemvs.sk/PrijimacieKonanie/ElektronickaPrihlaska


V súčasnosti je možné na vysokej škole "Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave" použiť centrálnu elektronickú prihlášku iba pre vytlačenie prihlášky v pdf formáte a následné zaslanie papierovej formy prihlášky na vysokú školu. Na prepojení Centrálnej elektronickej prihlášky s elektronickou prihláškou sa pracuje.

Rektor: Dr. h. c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
474 - študenti v dennej forme štúdia
2,227 - študenti v externej forme štúdia
2,701 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Poslaním VŠEMvs je:

 • Vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
 • Sprostredkovávať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a regionálneho rozvoja a tým prispieť k zvyšovaniu možnosti uplatnenia sa v stále silnejúcom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta.
 • Vybudovať excelentnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu v súlade so stratégiou vysokej školy.
 • Pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni.

Oblasti pôsobenia VŠEMvs:

Oblasť vzdelávania:

 • pripravuje odborníkov pre verejnú správu poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov  vo vzdelávaní,
 • pripravuje odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného  odboru 3.3.16 ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,

Oblasť výskumu:

 • realizuje základný výskum a jeho šírením prehlbuje poznanie o ekonomike a riadení štátnej správy, samosprávy a podnikania,
 • sprostredkováva aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu  verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispieva k zvyšovaniu šance uplatnenia sa absolventov v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho sa sveta,
 • vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí môžu skvalitniť jej vedecký a pedagogický potenciál v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku.

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer (jozef.kirchmayer@vsemvs.sk)
Posledná aktualizácia: 08.02.2017 13:20

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk