verzia pre tlač poslať na email

Sprievodca výberom vysokej školy

  • Kde a čo študovať?
  • Čo mi prinesie štúdium na vybranom odbore?
Spustiť sprievodcu

HelpDesk
037 / 6414881
0911 154 882
0911 154 214

Žilinská univerzita v Žiline

Dátum vzniku školy: 01.10.1953

Univerzitná 8215/1
010 26, Žilina
Zobraziť univerzitu na mape

041/513 5151
041/513 5051
vzdelavanie@uniza.sk
http://www.uniza.sk

Elektronická prihláška VŠ: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/

Centrálna elektronická prihláška: http://www.prihlaskavs.sk


"Žilinská univerzita v Žiline" v súčasnosti preberá do svojho akademického informačného systému elektronicky podané prihlášky zo systému centrálnej elektronickej prihlášky.

Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Aktuálne z centrálneho registra študentov:
7,256 - študenti v dennej forme štúdia
893 - študenti v externej forme štúdia
8,149 - počet všetkých študentov

Informácie o absolventoch vysokých škôl
PROFIL UNIVERZITY
NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Počiatky Žilinskej univerzity siahajú do roku 1953, kedy bola založená ako Vysoká škola železničná, v roku 1960 premiestnená do Žiliny a v roku 1980 premenovaná do Vysokú školu dopravy a spojov. V novembri 1996 škola získala štatút univerzity a nový názov Žilinská univerzita. Je zameraná na výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre dopravné vedy, pošty a telekomunikácie, ekonomika, manažment, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, informačné technológie a riadenie systémov, špeciálne inžinierstvo a aplikované vedy, v poslednom období aj pre oblasť učiteľstva a humanitných vied.

Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách a celouniverzitných študijných programoch vzdeláva 8150 študentov v 231 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Počas vyše 60-tich rokov svojej úspešnej existencie sa stala alma mater pre viac než 70 000 absolventov, kvalitne pripravených odborníkov špecializujúcich sa prevažne na dopravu a technické odvetvia, ale aj na manažment, marketing, či humanitné vedy. O kvalite a pripravenosti absolventov pre potreby praxe svedčí aj to, že zo strany zamestnávateľov je o spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline v prijímaní jej absolventov dlhodobo veľký záujem.

V oblasti vedy a výskumu je naša univerzita zapojená do riešenia 200 domácich a 41 zahraničných vedeckých projektov a ročne organizuje približne 60 vedeckých a odborných podujatí. V roku 2013 vznikli na univerzite v rámci OP Výskum a vývoj dve nové významné pracoviská – Univerzitný vedecký park a Výskumné centrum.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti univerzity majú veľký vplyv nielen na vzdelávaciu činnosť, ale aj na rozvoj medzinárodnej spolupráce, či prepojenie s praxou. Jedným z dôkazov úspešného transferu výsledkov výskumu a vývoja do praxe je ocenenie zo súťaže Cena za transfer technológií, ktoré získal kolektív autorov zo Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Spolupráca so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami je pre našu univerzitu kľúčová. Žilinská univerzita má podpísané bilaterálne zmluvy a aktívne spolupracuje s viac než 150 zahraničnými partnermi. V programe ERASMUS patrí Žilinská univerzita už dlhodobo k najúspešnejším na Slovensku, a to aj počtom vyslaných učiteľov, aj študentov. V roku 2014 sa tiež úspešne zapojila do študentských mobilitných projektov s Brazíliou a Kóreou.

Študenti UNIZA študujú v moderných a kvalitne vybavených učebniach a laboratóriách sústredených v komplexnom modernom univerzitnom areáli na Veľkom Diele, umiestnenom v tichom prostredí v blízkosti lesoparku, ale v dostupnej pešej vzdialenosti od ubytovacích zariadení, ako aj historického centra mesta.

Žilinská univerzita v Žiline má veľkú ambíciu naďalej dynamicky rásť, poskytovať kvalitné vzdelávanie, vychovávať pripravených a žiadaných absolventov, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní, ale jej veľkou snahou je predovšetkým poskytnúť priestor a možnosti mladej generácii pre spoznávanie nového, rozširovanie obzorov a učenie sa spolupráci, umeniu komunikácie a vzájomného rešpektu.

Fotogaléria


 

Zodpovednosť za obsah: Marta Chupacova (Marta.Chupacova@rekt.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 13.01.2017 13:27

Upozorniť na neaktuálne údaje

Pokiaľ máte záujem o automatické preberanie obsahu z portálu v podobe výmenných formátov XML, kontaktujte nás na portalvs@portalvs.sk